مهمانان حاضر در سایت: 215479
امروز: 353
هفته جاری: 260773
ماه جاری: 35866
تاکنون: 255301
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 

 
مناقصه عمومي - نوبت اول
 تاریخ شروع : 1392/06/21 تاریخ پایان : 1392/08/21
 
اجراي عمليات آسفالت ( لايه بيندر)
 تاریخ شروع : 1385/02/12 تاریخ پایان : 1385/04/12
 
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
 تاریخ شروع : 1385/04/18 تاریخ پایان : 1385/06/18
 
آگهي مناقصه
 تاریخ شروع : 1385/06/23 تاریخ پایان : 1385/08/23
 
آگهي مناقصه عمومي
 تاریخ شروع : 1385/07/18 تاریخ پایان : 1385/09/18
 
آگهي فراخوان مناقصه عمومي پروژه هاي زير بنايي شهركهاي صنعتي استان جهت فراخوان مناقصه(باقيمانده منابع داخلي و عمراني 1385)
 تاریخ شروع : 1386/01/22 تاریخ پایان : 1386/03/22
 
خريداري لوله و اتصادلات مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومي
 تاریخ شروع : 1386/03/02 تاریخ پایان : 1386/05/02
 
خريداري لوله و اتصالات از طريق مناقصه عمومي
 تاریخ شروع : 1386/04/09 تاریخ پایان : 1386/06/09
 
اجراي پروژه هاتوسط پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي رتبه بندي
 تاریخ شروع : 1386/04/21 تاریخ پایان : 1386/06/21
 
پروژه جدول گذاري تعدادي از خيابانهاي شهرك صنعتي ملاير (شوشاب)
 تاریخ شروع : 1386/05/08 تاریخ پایان : 1386/07/08
 
زيرسازي خيابانهاي شهرك صنعتي ملاير 2
 تاریخ شروع : 1386/05/13 تاریخ پایان : 1386/07/13
 
ز يرسازي خيابانهاي شهرك صنعتي رزن
 تاریخ شروع : 1386/05/28 تاریخ پایان : 1386/07/28
 
احداث منبع زميني 1000 مترمكعبي شهرك صنعتي نهاوند
 تاریخ شروع : 1386/09/26 تاریخ پایان : 1386/11/26
 
احداث منبع زميني 1000 مترمكعبي شهرك صنعتي نهاوند
 تاریخ شروع : 1386/10/16 تاریخ پایان : 1386/12/16
 
جدول گذاري معابر شهرك صنعتي ويان
 تاریخ شروع : 1386/10/16 تاریخ پایان : 1386/12/16
 
اجراي عمليات پروژه جمع آوري و ايستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضلاب شهرك صنعتي ويان
 تاریخ شروع : 1386/11/04 تاریخ پایان : 1386/12/04
 
شبكه روشنايي شهرك صنعتي بوعلي
 تاریخ شروع : 1386/12/06 تاریخ پایان : 1386/12/29
 
احداث پل ناحيه صنعتي قهاوند
 تاریخ شروع : 1387/02/09 تاریخ پایان : 1387/03/09
 
خريداري لوله و اتصالات
 تاریخ شروع : 1387/02/12 تاریخ پایان : 1387/04/14
 
زيرسازي معابر توسعه شهرك صنعتي رزن
 تاریخ شروع : 1387/02/22 تاریخ پایان : 1387/04/22
 
زيرسازي معابر شهرآهاي صنعتي لالجين و بهاران
 تاریخ شروع : 1387/04/03 تاریخ پایان : 1387/06/03
 
زيرسازي معابر شهرك صنعتي اسدآباد
 تاریخ شروع : 1387/04/11 تاریخ پایان : 1387/06/11
 
خريداري لوله و اتصالات
 تاریخ شروع : 1387/04/15 تاریخ پایان : 1387/06/15
 
خريداري آهن آلات
 تاریخ شروع : 1387/04/17 تاریخ پایان : 1387/06/17
 
شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي ب هاران
 تاریخ شروع : 1387/05/07 تاریخ پایان : 1387/07/07
 
خريداري لوله و اتصالات
 تاریخ شروع : 1387/05/28 تاریخ پایان : 1387/07/28
 
شبكه توزيع برق
 تاریخ شروع : 1387/06/25 تاریخ پایان : 1387/08/25
 
شبكه توزيع برق 20 آيلوولت و فشار ضعيف شهرك صنعتي ويان
 تاریخ شروع : 1387/07/15 تاریخ پایان : 1387/09/15
 
شبكه توزيع برق 20 آيلو ولت شهرك صنعتي اسدآباد
 تاریخ شروع : 1387/07/16 تاریخ پایان : 1387/09/16
 
آسفالت خيابانهاي شهرك صنعتي اسدآباد
 تاریخ شروع : 1387/07/22 تاریخ پایان : 1387/09/22
 
اجراي سر درب ورودي شهرك صنعتي بوعلي
 تاریخ شروع : 1387/08/11 تاریخ پایان : 1387/09/11
 
آسفالت خيابانهاي شهرك صنعتي اسدآباد
 تاریخ شروع : 1387/08/18 تاریخ پایان : 1387/09/18
 
شبكه فاضلاب نواحي صنعتي سامن و سهند ملاير و گنبد همدان
 تاریخ شروع : 1387/04/10 تاریخ پایان : 1387/05/10
 
شبكه فاضلاب نواحي صنعتي سامن و سهند ملاير و گنبد همدان
 تاریخ شروع : 1387/10/04 تاریخ پایان : 1387/11/04
 
مخزن هوائي فلزي ?0مترمكعبي آب
 تاریخ شروع : 1387/10/28 تاریخ پایان : 1387/11/28
 
نگهداري و راهبري يكساله تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بوعلي
 تاریخ شروع : 1387/11/20 تاریخ پایان : 1387/12/20
 
نگهداري و راهبري يكساله تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بوعلي
 تاریخ شروع : 1387/12/04 تاریخ پایان : 1387/12/29
 
مراحل اول و دوم طراحي شهرك فناوري تخصصي
 تاریخ شروع : 1387/12/26 تاریخ پایان : 1388/01/01
 
عمليات اجرائي تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ويان
 تاریخ شروع : 1387/12/26 تاریخ پایان : 1387/12/29
 
آگهي مناقصه ( يك مرحله اي ) نوبت اول
 تاریخ شروع : 1388/02/29 تاریخ پایان : 1388/03/29
 
زيرسازي تعدادي از معابر ناحيه صنعتي اورقين
 تاریخ شروع : 1388/03/10 تاریخ پایان : 1388/04/10
 
خدمات حفاظت فيزيكي و حفظ و حراست از شهركها و نواحي صنعتي
 تاریخ شروع : 1388/03/17 تاریخ پایان : 1388/04/17
 
جدول گذاري شهرك 829 صنعتي ملاير1
 تاریخ شروع : 1388/06/08 تاریخ پایان : 1388/07/08
 
لكه گيري آسفالت ناحيه صنعتي قهاوند
 تاریخ شروع : 1388/09/05 تاریخ پایان : 1388/11/05
 
جدول گذاري شهرك صنعتي نهاوند
 تاریخ شروع : 1388/10/10 تاریخ پایان : 1388/12/10
 
جدول گذاري معابر شهرك صنعتي رزن
 تاریخ شروع : 1389/04/10 تاریخ پایان : 1389/05/10
 
كنترل طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي گنبد و بھره برداري يكساله
 تاریخ شروع : 1389/11/19 تاریخ پایان : 1389/12/01
 
احداث ساختمان آتش نشاني شھرك صنعتي نھاوند
 تاریخ شروع : 1389/11/16 تاریخ پایان : 1389/12/01
 
احداث ساختمان آتش نشاني شھرك صنعتي ملاير2
 تاریخ شروع : 1390/06/12 تاریخ پایان : 1390/07/12
 
خدمات حفاظت فيزيكي و حفظ و حراست از شهركها و نواحي صنعتي
 تاریخ شروع : 1390/06/26 تاریخ پایان : 1390/07/26
 
اجراي عمليات زير سازي و آسفالت تعدادي از معابر شهرك صنعتي بوعلي
 تاریخ شروع : 1390/07/25 تاریخ پایان : 1390/08/26
 
اجراي پروژه زير سازي و آسفالت معبر شهرك ويان
 تاریخ شروع : 1390/08/09 تاریخ پایان : 1390/09/09
 
اجراي عمليات حفاري چاه ناحيه صنعتي قهاوند
 تاریخ شروع : 1390/06/09 تاریخ پایان : 1390/07/09
 
اجراي عمليات حفاري چاه با دستگاه ضربه اي در ناحيه صنعتي قهاوند
 تاریخ شروع : 1390/10/19 تاریخ پایان : 1390/11/29
 
ايجاد و نگهداري فضاي سبز شهركهاي صنعتي تويسركان
 تاریخ شروع : 1390/12/18 تاریخ پایان : 1390/12/29
 
اصلاح آگهي مناقصه عمومي
 تاریخ شروع : 1390/12/23 تاریخ پایان : 1390/12/29
 
ايجاد و نگهداري فضاي سبز شهركهاي صنعتي تويسر كان ، ملاير 1و 2 ، نهاوند و نواحي صنعتي فرسفج ، سامن ، سهند ، قهاوند و گنبد
 تاریخ شروع : 1391/01/19 تاریخ پایان : 1391/02/19
 
احداث شبكه انتقال برق 20 يك كيلو ولت شهرك چوبكار زاگرس
 تاریخ شروع : 1391/02/11 تاریخ پایان : 1391/03/11
 
اجراي عمليات زير سازي و آسفالت تعدادي از معابر شهرك صنعتي رزن
 تاریخ شروع : 1391/03/10 تاریخ پایان : 1391/04/10
بازگشت